Home » Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt in augustus 2023. Wijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Algemene Voorwaarden

Hieronder volgen de Algemene Voorwaarden van Hobby & Vrijetijd Centrum “Creatieve Handen”, In het vervolg HVC “Creatieve Handen” genoemd.

Leest u ze voordat u een bestelling plaatst. Met het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met deze voorwaarden.

De voorwaarden staan hieronder kort vermeld. De uitgebreide Algemene Voorwaarden staan daaronder.

Samengevat:

De levertijden op deze website zijn indicatief. HVC “Creatieve Handen” zet zich in om de bestelling binnen 10 werkdagen te verzenden.

Retourneren van artikelen kan binnen 7 kalenderdagen na ontvangst, in ongebruikte, onbeschadigde en/of ongeopende staat. Aan het retourneren van speciaal vervaardigde artikelen of opdrachten gelden aanvullende voorwaarden.

De poststempel geldt als retourdatum.

Uw factuur is uw garantiebewijs. Een bestelling kan enkel retour verwerkt worden, als de originele factuur wordt meegezonden .

 

Volledige voorwaarden:

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HVC “Creatieve Handen”

1. Algemeen

Onder HVC “Creatieve Handen” wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan HVC “Creatieve Handen” en/of HVC “Creatieve Handen” Productions

2. Algemeen / Toepassing

2.1. Toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij HVC “Creatieve Handen” als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.

2.3. Van leveringsvoorwaarden kan slechts na schriftelijke bevestiging door HVC “Creatieve Handen” worden afgeweken.

3. Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen van HVC “Creatieve handen” zijn vrijblijvend.

3.2. Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan hoeft te beantwoorden.

3.3. Plaats- of Typefouten op deze website zijn voorbehouden; HVC “Creatieve Handen” kan op deze grond een bestelling weigeren, evenals de wederpartij. Een Kennelijke Vergissing valt hier ook onder.

4. Aanvulling overeenkomst

4.1. HVC “Creatieve Handen” zal op verzoek van de wederpartij alle door deze schriftelijk aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze voor de in productiename zijn aangenomen en redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht de meerprijs in rekening te brengen.

4.2. Wanneer de klant eigen werk aanlevert, verklaart deze ook rechthebbende van afbeelding/tekst te zijn. HVC “Creatieve Handen” zal geen werk afdrukken waarvan vermoed wordt dat de aandrager of opdrachtgever niet de rechthebbende is.

4.3 Calamiteiten, zoals terrorisme, pandemie, storm, brand, diefstal of onverwachte gebeurtenissen binden HVC “Creatieve Handen” niet tot levering. Indien er reeds betaalt is, wordt samen met de klant een oplossing besproken.

5. Prijzen

5.1. Alle prijzen zijn vanaf levering en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2. Wijziging in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en/of valuta wijzigingen, die betrekking hebben op de geleverde overeengekomen prestatie geven HVC “Creatieve Handen” het recht deze door te berekenen zonder enige verdere opslag. Deze prijswijzigingen worden op de website doorgevoerd.

5.3. Prijs wijzigingen welke niet direct kunnen worden toegekend aan één van de voorgaande categorieën geven HVC “Creatieve Handen” het recht deze door te berekenen voor minimaal het percentage van de CBS-indexcijfers van de producentenprijzen afzet binnenland. Doorberekeningen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geven wederpartij het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

5.4  Op een prijsdaling na plaatsing van de bestelling kan geen aanspraak gemaakt worden.

6. Aflevering / levertijd

6.1. Bestellingen worden in behandeling genomen zodra de betaling is verwerkt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.2. Met HVC “Creatieve Handen” overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

6.3. Een geannuleerde bestelling kan niet meer geactiveerd worden.

6.4 Wanneer een bestelling via de website geplaatst wordt en de artikelen afgeleverd zijn, is er een betalingsverplichting ontstaan.

6.5 HVC “Creatieve Handen” is vrij in het kiezen van de verzendservice.

7. Betaling

7.1. Bestellingen dienen, indien niet anders vermeld, vooraf betaald te worden. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder enige verrekening, korting en/of opschorting. Wanneer na vijf werkdagen geen betaling is ontvangen, wordt de bestelling geannuleerd.

7.2. Bij een annulering en voor in productiename zal het betaalde bedrag retour gestort worden naar de rekening waar het vanaf is betaald. Hiervan wordt niet afgeweken. De terugbetaling kan maximaal 15 werkdagen in beslag nemen. Hierover kan door de wederpartij geen rente worden gevraagd.

7.3. Een bestelling op rekening (enkel voor zakelijke bestellingen, Kamer van Koophandelnummer verplicht) dient binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen betaald te worden. Wanneer bij een bestelling op rekening na ontvangst van de artikelen de betaling uitblijft, zijn de herinneringskosten als volgt opgebouwd:

        – Eerste/ 1e herinnering (e-mail), 14 dagen na ontvangst artikelen: kosteloos

        – Tweede/ 2e herinnering (e-mail), 21 dagen na ontvangst artikelen: extra kosten: euro 10,00

        – Derde/ 3e herinnering (aangetekende brief), 28 dagen na ontvangst artikelen. De kosten van de tweede herinnering wordt aangevuld met: euro 10,00

      Wanneer na de derde/ 3e herinnering betaling uitblijft, zal de vordering overgedragen worden aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de besteller en/of ontvanger.

7.4  Zolang een betaling niet voldaan is, behoudt HVC “Creatieve Handen” het recht verdere bestellingen voor dat adres en/of die ten naam stelling te weigeren of aanvullende eisen te stellen, zoals 100% vooruitbetaling.

7.5 Bij artikelen of bestellingen met een waarde boven de € 50,00, of bestellingen die aangetekend verzonden worden, dient het gehele bedrag vooruit betaald te worden.

8. Retouren

8.1. Artikelen mogen binnen 14 dagen voldoende gefrankeerd retour gezonden worden, mits de artikelen onbeschadigd, ongebruikt en/of ongeopend zijn en voorzien van de bijbehorende factuur. De datum van de poststempel geldt als retourdatum. Op maat gemaakte artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

8.2. Artikelen dienen voldoende gefrankeerd retour gezonden te worden. De retourkosten worden enkel vergoed mits aan de voorwaarden voldaan is. In geval van strafport wordt deze met de terugbetaling verrekend. Indien de strafport hoger is dan het terug te betalen bedrag, wordt de strafport in rekening gebracht bij de besteller.

8.3. Om de retourkosten vergoed te krijgen, dient de verzender contact op te nemen met HVC “Creatieve Handen’ en de partij te voorzien van het rekeningnummer en ten naam stelling. Dit dient schriftelijk, via de (digitaal) geleverde factuur te gebeuren. Retourkosten worden vergoed zodra de retourzending is verwerkt, mits de retourzending aan de voorwaarden heeft voldaan.

8.4. Onder retourkosten vallen enkel de verzendkosten die de verzender dient te maken. Verpakkingsmaterialen zijn voor de verzender. De gebruikte verpakkingsmaterialen dienen deugdelijk te zijn, waardoor het artikel onbeschadigd retour bij ons komt.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. HVC “Creatieve handen” behoudt zich de eigendom van door haar geleverde of te leveren zaken voor, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:

a) de door wederpartij verschuldigde prestatie voor alle door HVC “Creatieve Handen” geleverde of te leveren zaken als ook verrichtte of te verrichten werkzaamheden;

b) vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige prestaties. Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewakingskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.

9.2. Indien de wederpartij uit of mede de in lid 1 bedoelde zaken een nieuw zaak vormt, is dit een zaak, die HVC “Creatieve Handen” voor zichzelf doet vormen en houdt de wederpartij deze voor HVC “Creatieve Handen” als eigenaar, totdat aan alle verplichtingen is voldaan

9.3. Indien enige zaak ingevolge lid 1 of lid 2 aan HVC “Creatiev handen” toekomt, kan de wederpartij daarover uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering.

9.4. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is HVC “Creatieve Handen” gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de wederpartij terug te (doen) nemen.

9.5. De wederpartij geeft hierbij aan HVC “Creatieve Handen” in pand, die deze verpanding aanvaardt, alle zaken, waarvan de wederpartij (mede)eigenaar wordt door zaaksvorming, natrekking, vermenigvuldiging/versmelting met de door HVC “Creatieve Handen” geleverde en/of te leveren wederpartij tot zekerheid voor al hetgeen HVC “Creatieve handen” te eniger tijd van de wederpartij te vorderen heeft of zal hebben.

9.6. De door HVC “Creatieve Handen” aangeleverde afbeeldingen en teksten die op of in de producten vermeld staan, blijven eigendom van HVC “Creatieve Handen”. De aanschaf van deze artikelen geeft geen recht tot vermenigvuldiging.

10. Klachten, onderzoeksplicht, garantie en nakoming

10.1. De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan de wederpartij daarop geen beroep meer doen, tenzij HVC “Creatieve Handen” daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.

10.2. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoord, verjaren door verloop van drie maanden na aflevering.

10.3. Beantwoord het geleverde niet aan de overeenkomst dan is HVC “Creatieve Handen” ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak, na ontvangst van de geretourneerde artikelen.

11. Getallen, maten, gewichten, intellectueel eigendom en verdere gegevens

11.1. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkoming. Voor kleding hanteren wij de Nederlands maatgeving.

11.2. De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

11.3. Alle afbeeldingen zijn wereldwijd beeldrechtelijk beschermd.

11.4. Alle geschreven algemene en literaire werken zijn wereldwijd auteursrechtelijk beschermd.

12. Ontbinding / bevrijding

12.1. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surcéance van betaling of onder curatelestelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens partij, is HVC “Creatieve Handen” ter hare keuze gerechtigd, zonder enige schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. HVC “Creatieve Handen” is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.

12.2. Indien de behoorlijke nakoming door HVC “Creatieve Handen” ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van HVC “Creatieve Handen” komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft HVC “Creatieve handen” het recht de overeenkomst te ontbinden.

12.3. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van HVC “Creatieve Handen” komen zijn: gedragingen van personen, van wie HVC “Creatieve Handen” bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; uitoefening door de derde jegens de wederpartij van één of meer rechten, ter zake van een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van een tussen de wederpartij en die derde met betrekking tot de door HVC “Creatieve Handen” geleverde zaken gesloten overeenkomst; werkstaking; werkliedenuitsluiting, blokkades e.d.; ziekte, in- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichting door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.

12.4. Het annuleren van een bestelling kan tot het moment dat de factuur is aangemaakt en/of de bestelling in productie is genomen. Na het aanmaken van de factuur zal de zending zo spoedig mogelijk worden overgedragen. aan de verzender.

13. Aansprakelijkheid / schadevergoeding

13.1. HVC “Creatieve Handen” is slechts aansprakelijk voor directe schade, die aan haar opzet of grove schuld te wijten is en voor zover de algemene aansprakelijkheidsverzekering van HVC “Creatieve Handen” deze schade dekt.

13.2. HVC “Creatieve Handen” is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken.

13.3. HVC “Creatieve Handen” bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwerking van haar eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

13.4. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van HVC “Creatieve handen” ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.

13.5. In geen geval is HVC “Creatieve Handen” gehouden tot vergoeding van schade meer dan het bedrag waartoe zij verzekerd is, of de waarde van het geleverde artikel.

14. Toepasselijkheid recht /bevoegde rechter

14.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen HVC “Creatieve Handen” en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Geschillen tussen HVC “Creatieve handen” en de wederpartij, behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, worden bij uitsluiting berecht door de rechter van de plaats van vestiging van HVC “Creatieve Handen”, behoudens indien HVC “Creatieve Handen” als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

15. Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het redelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

16. Nederlandse tekst prevaleert

De Nederlandse tekst van deze algemene leveringsvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.